Fundacja INNOVARE jest Instytucją Koordynującą działalność Śląskiego Klastra Multimedialnego www.hubclub.pl
schemat

Fundacja:

Klaster to innowacyjna sieć współpracy pomiędzy firmami jak i ośrodkami naukowymi, wzmacniana wzajemnym zaufaniem, normami i zasadami współpracy, która stymuluje aktywność innowacyjną firm.

Wspólne  działania, jak pokazuje praktyka, przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji w ramach klastra  buduje potencjał zarówno samego klastra jak również jego członków. Jest to szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów i kompetencji, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

W innowacyjnych klastrach wiedza przepływa szybciej i efektywniej. Dzieje się tak dzięki wykształcaniu się nieformalnych powiązań międzyludzkich, które następnie stają się kanałami przepływu wiedzy i informacji. W przypadku klastra działającego w sektorach wysokich technologii znaczące jest włączenie w jego struktury ośrodka naukowo-badawczego lub uniwersytetu, który nadaje prestiż i w dużym stopniu decyduje o międzynarodowej konkurencyjności klastra.

Śląski Klaster Multimedialny

HubClub