Dotacje na innowacje

oferta

Od 29 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Cel konkursu

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata

Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie.

Dla Kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Jaki poziom wsparcia?

Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:

  • Mikro i Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) – 45%
  • Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) – 35%

Jakie koszty?:

  • koszty nabycia nowych środków trwałych
    koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych

w ramach pomocy de minimis:

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jakie koszty?

  • koszty szkoleń;
  • koszty usług doradczych;
  • koszty promocji projektu (w tym opłat targowych).

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 29.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.