Fundacja INNOVARE jest niezależną organizacją, wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,  która działa na rzecz zwiększania społecznej świadomości i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w życiu społecznym i praktyce gospodarczej.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Fundacja świadczy wsparcie w obszarach:

Zarządzanie Śląskim Klastrem Multimedialnym HUB CLUB.

Fundacja:

Wsparcie w zakresie wdrażania usług IT

Komercjalizacja projektów naukowych
Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi i biznesowymi oferujemy wsparcie znakomitych ekspertów dotyczące:

Promocja innowacyjnych rozwiązań
Organizujemy promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych i poszerzamy świadomość społeczną w zakresie ich zastosowania poprzez:

Wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rzecz włączenia społecznego i równości szans.