• HUB CLUB

  Innowacyjna sieć współpracy między firmami oraz instytucjami edukacyjnymi mająca na celu dodatkową stymulację rozwoju przedsiębiorczości.

 • Rozwój technologii oraz innowacyjności

  Aktywne wspieranie rozwoju nowych technologii, wynalazczości oraz innowacyjności.

 • Nauka oraz biznes

  Tworzenie narzędzi dla współpracy między światem nauki, biznesu oraz lokalnymi władzami.

 • Międzynarodowa współpraca

  Rozwój międzynarodowej sieci współpracy związanej z innowacyjnością

 • Innowacje w praktyce

  Kreowanie, implementacja oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na społeczeństwo

 • Sieć współpracy

  Kreowanie sieci współpracy międzynarodowej - w oparciu o wiedzę oraz techniki innowacyjne

 • Kreatywne myślenie

  Promowanie idei myślenia innowacyjnego oraz kreatywnego.

Fundacja INNOVARE została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 178/2013 w Rudzie Śląskiej, w dniu 11 stycznia 2013 roku. Działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz.203 ze zmianami) oraz postanowień Statutu Fundacji. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja posiada osobowość prawną. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Celem Fundacji jest działalność proinnowacyjna, w tym: